Các đơn vị trực thuộc

* Khối quản lý:

- Phòng Kỹ thuật Đầu tư

- Phòng Điều hành nghiệp vụ

- Phòng Kế hoạch kế toán

- Phòng Nhân sự tổng hợp

 

* Khối chức năng:

- Trung tâm Điều hành thông tin

- Trung tâm Công nghệ thông tin

 

* Khối sản xuất:

- Phòng Khách hàng tổ chức Doanh nghiệp

- Phòng Bán hàng Online

- TTVT-PBH KV - TP.Sóc Trăng

- TTVT-PBH KV - Kế Sách

- TTVT-PBH KV - Mỹ Tú

- TTVT-PBH KV - Châu Thành

- TTVT-PBH KV - Mỹ Xuyên

- TTVT-PBH KV - Vĩnh Châu

- TTVT-PBH KV - Long Phú

- TTVT-PBH KV - Cù Lao Dung

- TTVT-PBH KV - Trần Đề

- TTVT-PBH KV - Thạnh Trị

- TTVT-PBH KV - Ngã Năm

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)